SNOWSCOOT:

 

Firma SCOOT PL ma zaszczyt przedstawi─? po raz pierwszy w Polsce snowscoot – zupe??nie nowy sport ekstremalny. W najwi─?kszym skrócie snowscoot jest nazw─? sprz─?tu – hybryd─? snowboardu i BMX-a do wykonywania cz─?sto bardzo szalonych ewolucji na stokach pokrytych bia??ym puchem.


Troch─? historii

Snowscoot zosta?? wynaleziony zupe??nie przypadkiem, podczas pewnej mro??nej zimowej nocy gdzie?? w szwajcarskich Alpach. Zebrala si─? grupka m??odych, zapalonych snowboardzistów i fanów ewolucji na BMX'ach. Jeden z tych zapale??ców obci─??? swój snowboard i przymocowa?? go do ramy z BMX'a. Kilka godzin zaj─???o fascynatom przygotwanie dwóch prototypów. Pierwsze próby na stoku pokaza??y niesamowity potencja?? tych maszynek, a ich pomys??odawca – Franck Petoud – postanowi?? zrobi─? na nich biznes. Opatentowa?? wynalazek i powoli rozkr─?ca?? machin─? marketingow─?.Troch─? marketingu

Pierwsze modele komercyjne opracowane zosta??y we wspó??pracy z firm─? SUNN S.A., pod oficjaln─? nazw─? handlow─? SUNN i zaprezentowane w 1991 roku na mi─?dzynarodowym pokazie narciarskim we Francji. Temat chwyci??, zamówienia zacz─???y rosn─?─? lawinowo stwarzaj─?c co rusz mnóstwo problemów ma??o wydolnej organizacji niewielkiej jakby nie by??o firmy.

W 1998 roku ca??kowita sprzeda?? snowscootów pobi??a wielko??ci─? sprzeda?? BMX-ów, a na sprz─?cie tym je??d??ono ju?? w 12 krajach. Ju?? w nast─?pnym roku, z powodu finansowych problemów firmy SUNN, Franck zdecydowa?? si─? stworzy─? swój w??asny znak handlowy i zbudowa─? w??asn─? firm─? w Szwajcarii. Powsta??a firma SNOWSCOOT s.a.r.l., która funkcjonuje do dzi??.Dla kogo snowscoot

Generalnie mo??na wyró??ni─? dwa rodzaje fanów snowscootów: tych, którzy nie wahaj─? si─? przed wykonaniem ??adnej, nawet najbardziej szalonej ewolucji w powietrzu (ewolucji o tak dobrze znanych w ??rodowisku snowboardzistów i fanów BMX-a nazwach jak: barspin, tailwhip, frontflip, x-up), fruwaj─?c ponad klifami i zaspami ??nie??nymi (pod tym wzgl─?dem snowscooty stwarzaj─? mo??liwo??─? do uprawiania nowego, nieznanego w Polsce do tej pory sportu ekstremalnego!) oraz na tych, którzy preferuj─? spokojne, majestatyczne zje??d??anie po stokach narciarskich delektuj─?c si─? pi─?knem przyrody i ??atwo??ci─? z jak─? przychodzi im to w??a??nie na snowscoocie.Dlaczego snowscoot

Odpowied?? na to pytanie jest bajecznie prosta:Gdzie ten snowscoot

A?? do roku 2005 o snowscootach w Polsce s??ysza??o zaledwie kilkana??cie osób. Ekspansja firmy Francka Petoud obj─???a wreszcie i nasz kraj. Stworzona zosta??a niewielka placówka pod nazw─? SCOOT PL, która w charakterze wy??─?cznego, autoryzowanego dystrybutora, zajmuje si─? sprzeda??─? kilku najpopularniejszych modeli z bogatej oferty firmy SNOWSCOOT s.a.r.l.

 

Kategorie: